Vilket emballage är mest miljövänligt?


ÄR GRÖN DEN NYA SVART?

Miljön finns med i allas tankar och hållbarhet har varit ett nyckelord under en tid nu. Hela 42% av konsumenterna menar att förpackningar som är gjorda av återanvänt eller hållbart material har ett stort inflytande på deras köpmönster.

Konsumenternas köpbeteende har alltså delvis gått från ett produkt- och prisbaserat till ett miljöfokuserat. Produkt, pris, kvalitet och tjänster är självklart fortfarande viktiga kriterier, men hållbarheten har i hög grad fått ta en allt större plats hos konsumenterna.

Låg miljöpåverkan, hållbarhet, återanvändning och återvinning är bara några parametrar som är viktiga för dagens konsumenter när de vill handla miljövänligt. Men vad är miljövänliga förpackningar egentligen?

VAD ÄR MILJÖVÄNLIGT EMBALLAGE?

Ingen förpackning som produceras är egentligen miljövänlig, men det kan absolut finnas mer eller mindre miljöbelastande förpackningar och material. Så när vi skriver miljövänligt emballage motsvarar det egentligen emballage med låg miljöbelastning, men det finns ingen officiell definition på vad miljövänligt emballage är. Det handlar dock i stor grad om att utveckla och använda emballage som stärker hållbarheten. Det innebär att man går igenom produktens hela livscykel, från vagga till grav. Det här kallas Life Cycle Assessment (LCA).
Vad omfattar en Life Cycle Assessment?

Kort sammanfattat är LCA en metod som används för att beräkna produktens miljöpåverkan genom hela dess livscykel.

Det omfattar:
+extraktion och bearbetning
av råmaterial
+Produktion
+Distribution
+Användning
+Återvinning
+Avfallshantering
Om du hade hoppats på ett facit över miljövänliga förpackningar så måste vi tyvärr göra dig besviken - det finns inte. Det är alltför många faktorer som ska räknas in. Men om du vill bli mer miljövänlig så finns det mycket man kan göra utan en facitlista! Det handlar om att se inuti företaget och upptäcka vilka förändringar verksamheten kan göra som ger den största miljömässiga skillnaden.

KAN DU DE GRÖNA ORDEN?

Det kan vara svårt att se helheten när det kommer till miljö och emballage. Vad är skillnaden på återvinningsbart och återvunnet emballage? Är pappersbaserat emballage alltid bättre är plast? Kan plast vara miljövänligt?

Det finns ungefär lika många åsikter som frågor när det kommer till miljön. Därför får du här faktabaserade svar på de mest allmänna frågorna kring miljövänligt emballage.

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ ÅTERVINNINGSBART OCH ÅTERVUNNET?

ÅTERVINNINGSBART EMBALLAGE

Kan efter användning samlas in och återvinnas till material (återvunnet material) som kan användas igen för att tillverka nya produkter eller förpackningar.

EMBALLAGE AV ÅTERVUNNET MATERIAL

är emballage som tillverkats av återvunnen råvara.(1)
Flera material som t.ex. polystyren är i teorin återvinningsbar men blir sällan återvunnen. I nuläget i Sverige finns det helt enkelt inte tillräckligt många köpare för att det ska vara värt att återvinna materialet. Att en produkt är återvinningsbar betyder därför inte alltid att den blir återvunnen.(2)

VAD ÄR FÖRDELARNA MED PLAST


Plastens rykte har minst sagt fått sig en törn de senaste åren och jakten på alternativ är i full gång. Men vad är fördelarna med plast, och är plasten alltid en fiende?

Plast är en otroligt allsidig, hygienisk, tålig och lätt produkt som lämpar sig väl för produktsäkerhet och skydd. Många plastförpackningar kan dessutom materialåtervinnas flera gånger och bli till nya förpackningar.

BIOBASERAD PLAST, BIOLOGISKT NEDBRYTBAR PLAST OCH KOMPOSTERBAR BIOBASERAD PLAST

-VAD ÄR SKILLNADEN?

VAD ÄR BIOPLAST PLAST?

Bioplast är ett samlingsbegrepp som omfattar biobaserad plast och bionedbrytbar plast. Biobaserad plast är helt eller delvis härledd av biomassa så som trä, ull, papper, sockerrör, majs osv. Det betyder däremot inte att materialet är biologiskt nedbrytbart. Faktiskt så är det globalt sett endast 43% av den biobaserade plasten som är biologiskt nedbrytbart(3).

Men räknas materialet som bra eller dåligt?
Forskning pekar på att biobaserad plast kan ha ett lägre CO2-utsläpp (beroende på vilken typ av tillverkningsprocess som tillämpas) än plast tillverkat av fossila resurser. Biobaserad plast kan även materialåtervinnas precis som den traditionella plasten av fossila resurser. Men å andra sidan produceras biobaserad plast ofta av grödor som människor och djur kan äta, vilket ökar förbrukningen av vatten och jordbruksområden(4).

VAD ÄR BIOLOGISKT NEDBRYTBAR PLAST DÅ?

Biologiskt nedbrytbar plast är ett uttryck som används flitigt i marknadsföringssyften, men vad betyder det och är det i verkligheten synonymt till miljövänlig?

Emballage är biologiskt nedbrytbart när det kan brytas ner av mikroorganismer (bakterier eller svamp) och bli till vatten, biomassa, CO2 och/eller metan(5). Biologiskt nedbrytbar/komposterbar plast innehåller polymerer som inte är anpassade för att användas och processas flera gånger, därför kan bionedbrytbar eller så kallad komposterbar plast inte materialåtervinnas(6).

Biologiskt nedbrytbar - betyder det då att man kan kasta det i naturen? Nej! Det kräver nämligen specifika förhållanden för att den plasten ska kunna brytas ner och det kan därför ta år innan plasten bryts ner i naturen(7).

VAD ÄR KOMPOSTERBAR, BIOBASERAD PLAST DÅ?

Kompostering är en process där man påskyndar och kontrollerar nedbrytningen av organiska material. Det kräver specifika förhållanden och ska ske på industriella komposteringsanläggningar.

Dock finns det ingen anläggning av denna typ i Sverige och plastförpackningar som påstår sig vara komposterbara går till förbränning.(8)

VILKEN PLASTTYP ÄR BÄST?


Tyvärr finns det ingen helig graal när det gäller plast och miljö, men det är värt att betona nedan punkter:
VIKTIG
INFO OM PLAST
OCH MILJÖ:
+Biobaserad plast kan återvinnas
+Bioplast är inte nödvändigtvis biologiskt nedbrytbart
+Bioplast kan ha ett lägre CO2-utsläpp än traditionell plast men ökar förbrukningen av vatten och jordbruksområden
+Biologiskt nedbrytbar plast kan inte återvinnas och kan resultera i mikroplaster i naturen
+Komposterbar plast kan inte komposteras i Sverige då vi saknar industriella komposteringsanläggningar. Plasten går därför till förbränning istället.
Generellt sett är plastförbrukningen ett globalt problem men inte likvärdigt med att helt sluta använda materialet. Vi ska istället bli bättre på att samla in, återanvända och återvinna plast, då det är ett allsidigt och praktiskt material.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED TRÄFIBERBASERAT EMBALLAGE?


Emballage som papper, wellpapp och kartong är tillverkat av beständiga resurser, nämligen papper som tillverkats av växtfiber, t.ex. träfiber. Träfiberbaserat emballage är det mest återanvända förpackningsmaterialet i Europa.

Materialet är enkelt att anpassa, billigt att producera och kan återvinnas helt och hållet upp till 7 gånger.

Träfiberbaserade produkter är biologiskt nedbrytbara och kan förnyas när nya träd planteras, om träfibrerna kommer från välskötta skogar.

Det är viktigt att produkterna är PEFC och/eller FSC-certifierade. Det säkerställer att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt som uppfyller långsiktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska mål. 

ÄR PAPPERSBASERAT EMBALLAGE ALLTID BÄTTRE ÄN PLAST?


Undersökningar visar att hela 63% av de europeiska konsumenterna menar att papper är det mest miljövänliga materialet(9) - men stämmer det?

Den frågan är mer komplex än att ett "ja" eller "nej" räcker. För det första delar inte papper och plast samma funktioner. Pappersbaserat emballage ger inte nödvändigtvis samma produktskydd som plastbaserat emballage. Därför ska produktskador, reducerad hållbarhet, returförsändelser m.m. och tas i beaktning.

En faktor som ofta är förbisedd i miljödebatten är CO2-utsläppen vid produktion. Ser man på papper vs. plastprodukter i produktionsprocessen skiljer det sig avsevärt. Jämför man en likvärdig behållare i papper respektive plast släpper behållaren i papper ut hela 5 gånger mer CO2 i själva tillverkningsprocessen(10).

Andra relevanta frågor kan vara: Är plasten återvunnen eller återanvändbar? Kommer det pappersbaserade materialet från ansvarfullt skötta skogar? Vägen till den miljövänliga förpackningen är full av frågor och den bäst lämpade lösningen för den ena behöver inte vara det för den andra.Kort sagt - material kan endast jämföras med hjälp av kompletta livscykelanalyser.


(1) Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI
(2) Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI
(3) Hann, S., Scholes, R., Lee, T., Ettlinger, S., Jørgensen, H. (2020). Biobased and biodegradable plastics in Denmark, Environmental project No 2125. The Danish Environmental Protection agency. doi: 10.1007/978-3-319-68255-6_103.
(4) Brizga, J., Hubacek, K. and Feng, K. (2020). The Unintended Side Effects of Bioplastics: Carbon, Land, and Water Footprints, One Earth. Elsevier Inc., 3(1), pp. 45–53. doi: 10.1016/j.oneear.2020.06.016.
(6) Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI
(7) Napper, I. E. and Thompson, R. C. (2019). Environmental Deterioration of Biodegradable, Oxo-biodegradable, Compostable, and Conventional Plastic Carrier Bags in the Sea, Soil, and Open-Air over a 3-Year Period, Environmental Science and Technology, 53(9), pp. 4775–4783. doi: 10.1021/acs.est.8b06984.
(8) Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI
(10) Hocking.SpringerVerlag.Energy Use of 5 Different Cups – energy analysis


Antalis AB /  Rörvägen 3  /  136 50  Haninge  /  Tlf.: 010 707 70 00 /  order@antalis.com​​